top of page

Acerca de

Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op de rechtsverhouding met de patiënt/tegenpartij en prevaleren ten allen tijden op de voorwaarden die voorkomen op documenten uitgaande van de patiënt/ tegenpartij.

  2. De toegestane betaaltermijn bedraagt 14 dagen.

  3. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn wordt vermeld op de factuur. De facturen dienen op de maatschappelijke zetel van de onderneming te worden betaald.

  4. Bij gebreke aan protest (binnen de 10 dagen na verzenden van de facturen) per aangetekend schrijven, wordt de patiënt/tegenpartij geacht deze facturen integraal te aanvaarden.

  5. Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire intrest opleveren ad 1% per maand vanaf de factuurdatum, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of het aanvaarden van termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% en met een minimum van €150, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Dit onverminderd het recht van onzentwege om een hogere schadevergoeding te vorderen in de mate dat de schade voormelde forfaitaire schadevergoeding zou overstijgen.

  6. In geval van niet tijdige betaling van (een deel van) de facturen, wordt het saldo van alle overige openstaande facturen, rekeningen en overige vorderingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de initieel toegestane betalingstermijn. Op deze saldi zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest ad 1% per maand verschuldigd zijn vanaf het opeisbaar worden van de saldi, samen met een forfaitaire schadevergoeding van 12% en dit met een minimum van €150. Dit onverminderd het recht van onzentwege om een hogere schadevergoeding te vorderen in de mate dat de schade voormelde forfaitaire schadevergoeding zou overstijgen.

  7. Uit een gedogen of het uitblijven van enige reactie onzentwege in het geval van niet-naleving van de onderhavige voorwaarden kan de patiënt/tegenpartij geen rechten ontlenen.

  8. Op de rechtsverhouding met de patiënt/tegenpartij is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. De Rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde, zijn met uitsluiting van alle andere rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die voortvloeien uit deze facturen of de contractuele verhouding met de patiënt/tegenpartij.

  9. Bij niet betaling van de facturen, zal beroep gedaan worden op advocaat Maxime Van den Bossche met kantoor te 9000 GENT, Gebroeders De Smetstraat 80 om onze belangen te verdedigen. Alle kosten hieromtrent, vallen ten laste van de patiënt/tegenpartij.

bottom of page